หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจอมทอง

สถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมทอง
053-341193 , 053-362178,
ผู้กำกับการ
053-341195
รองผู้กับการหัวหน้างานป้องกันปราบปราม
053-341192
รองผู้กำกับการหัวหน้างานสืบสวนสอบสวน
053-341192 โทรสาร 053-341194
สนง.ประถมศึกษาอำเภอจอมทอง
053-341173 , 053-826748
สนง.การประปาฮอด
053-461066
สนง.การไฟฟ้าอำเภอจอมทอง
053-341617 ,053-826088-9 , 053-341226
053-826645 , 053-341456,
สถานีควบคุมการจ่ายไฟจอมทอง
053-341448
ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง
053-341260 , 053-341560 , 053-341645 , 053-341836
สนง.ประมงอำเภอจอมทอง
053-826848 , 053-826981
สนง.เกษตรอำเภอจอมทอง
053-341222
ขนส่งจังหวัดฯสาขาจอมทอง
053-369666 , 053369669
ขนส่งจังหวัดฯสาขาจอมทอง คอมพิวเตอร์
053-369668
สนง.ที่ดินจังหวัด สาขาจอมทอง
053-341268 , 053-341269 โทรสาร 053-341269
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
053-341269
หัวหน้าฝ่ายรางวัด
053-341250
สรรพากรอำเภอจอมทอง
053-341535
ห้องสมุดอำเภอจอมทอง
053-341306
สนง.ประสานงานชาวเขาอำเภอจอมทอง
053-341466
สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอจอมทอง
053-826630
วิทยาลัยการอาชีพอำเภอจอมทอง
053-355184
สนง.ศึกษาธิการอำเภอจอมทอง
053-341199
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงอินทนนท์
053-216909
สำนักงานบริการโทรศัพท์จอมทอง
053-341340
เทศบาลตำบลจอมทอง
053-341544 ,
องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา
053-826839
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
053-826962 , 053-341505 , 053-341994 , 053-451706
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอย
053-361475
องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ
053-362271-2
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยแก้ว
ไม่มีข้อมูล
โรงพยาบาลจอมทอง
053-341218-9 , 053-341011-2 , 053-341015-6 , 053362075-80
สนง.สาธารณสุขอำเภอจอมทอง
053-341243 , 053-826636 , 053-341641
สถานีอนามัยสบเตี๊ยะ
053-361322
สถานีอนามัยบ้านหนองห่าย
053-369616
สถานีอนามัยวังน้ำหยาด
053-361263

 

 

แผนที่อำเภอจอมทองแยกตามตำบล

 

ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอจอมทอง
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ